شنبه 1 اردیبهشت 1397

پد گلخانه

پد گلخانه

سرمایش تبخیری بهترین حالت سرمایش برای گلخانه هاست . در این سیستم بهترین واسطه تبخیر پدسلولزی بجای پوشال است. در اغلب مناطق این نوع سرمایش حداکثر دما در طول روز را زیر 26.6 درجه سانتیگراد حفظ می کند . همچنین اغلب گرد و غبار ، حشرات و ذرات معلق در هوا توسط پد گلخانه تصفیه می شوند .

علاوه بر این ، رطوبت حاصل از پد گلخانه ، آب مورد نیاز برای آبیاری را کاهش می دهد و رطوبت ایجاد شده توسط پد گلخانه مانع از تعرق گیاهان و خارج شدن آب حاوی مواد معدنی می شود همچنین  پد گلخانه از پژمرده شدن گیاهان جلوگیری می کند . رطوبت نسبی بالای نود درصد کاملا ایمن است و بنظر میرسد که رطوبت نسبی بین 50 تا 75 درصد بهینه باشد . این میزان رطوبت زمانی حاصل می شود که رطوبت نسبی هوای خروجی سیستم سرمایشی بین 80 تا 90 درصد باشد.

فاصله مجاز بین فن ها و پدگلخانه بین  30.5تا  68.8mمی باشد . در گلخانه ها ، پد سلولزی در دو طرف گلخانه نصب شده و فن ها در قسمت میانی قرار می گیرند . در برخی موارد ممکن است فن ها در سقف نصب شوند . برای اینکه توزیع هوا بین گیاهان به صورت مناسب باشد ، بهتر است فن ها با فاصله کمتر از 7.6m از یکدیگر نصب شوند .

به پدهای سلولزی مدل 7090 که در سیستم سرمایش تبخیری  استفاده می شود اصطلاحا پد سلولزی گلخانه ای نیز گفته می شود .

 


Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design